ชื่อ - นามสกุล :นายวัชระ อินปิก
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑ วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)
หน้าที่หลัก :สอนวิชาการงานอาชีพ, ศิลปะ, ครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล